Αρχές Λειτουργίας

Αρχές λειτουργίας της συλλογικότητας του Δικτύου Ανταλλαγών Χανίων

 

*η συλλογικότητα ορίζει αυτόνομα τους κανόνες λειτουργίας της (αρχή της αυτονομίας)

*καθορίζει αυτοδίκαια την πειθάρχηση των μελών στους κανόνες της (αρχή της αυτοδικίας)

*επιτελεί αυτοτελώς τις εργασίες της σε όλα τα επίπεδα, πολιτικο-κοινωνικό, διοικητικό, εργασιακό (αρχή της αυτοτέλειας)

-λειτουργεί ανεξάρτητα από το κράτος, τους θεσμούς του και τα κόμματα.

(εδώ διευκρινίζουμε ότι δεν αποκλείεται με αυτό τον τρόπο η συνεργασία με φορείς και θεσμικά όργανα, αποκλείεται όμως η ανάμειξη τους στην εσωτερική λειτουργία της συλλογικότητας)

-δεν υπάρχουν προνόμια, ούτε ιεραρχίες και όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους στη γενική συνέλευση (αρχές της ισότητας, ισοτιμίας, ισηγορίας)

*Η έννοια της συλλογικότητας δεν υπάρχει σε βάρος της ελευθερίας του προσώπου. Αντίθετα, μέσω της συλλογικότητας πρέπει να επιτυγχάνεται η ελευθερία του προσώπου.

*Όλη η δραστηριότητα του ΔΑΧ πρέπει να διαπνέεται από το πνεύμα της αλληλεγγύης, μιας αξίας που είναι συναφής και συγγενής με την ουσία του ίδιου του δικτύου.


 

Όργανα λήψης αποφάσεων:


 

1)Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο αποφασιστικό όργανο του ΔΑΧ.

- συνεδριάζει τακτικά 1 φορά το μήνα ή έκτακτα μετά από αίτημα των ομάδων διαχείρισης.

- η ακριβής μέρα και ώρα, ο τόπος, καθώς και τα θέματα ανακοινώνονται 5 μέρες πριν στην ιστοσελίδα, καθώς και με προσωπικά μηνύματα σε όλα τα μέλη.

- ο συντονιστής της συνέλευσης αποφασίζεται με συναίνεση ή διαφορετικά ψηφίζεται στην αρχή της διαδικασίας.

Τρόπος λήψης αποφάσεων: οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο είναι δυνατόν με συναίνεση και κατ εξαίρεση με πλειοψηφικό τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση όμως, η διαφωνία πρέπει να είναι καταχωρημένη. Να υπάρχει σεβασμός στη διαφορετική άποψη. Να μην προσβάλλονται οι αρχές των μειοψηφιών.


 

*Κάθε μέλος υποχρεούται να εκτελεί αυτές τις αποφάσεις που το αφορούν, σε διαφορετική περίπτωση οφείλει να ενημερώσει τη συνέλευση (ή την αρμόδια ομάδα εργασίας), δίνοντας της τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει το θέμα. Η συλλογικότητα υποχρεούται να ενημερώνει κάθε μέλος της για κάθε απόφασή της.

2) Ομάδες Εργασίας

Η Γενική Συνέλευση ορίζει τις Ομάδες Εργασίας τις οποίες εξουσιοδοτεί να φέρουν σε πέρας μια συγκεκριμένη εργασία. Οι Ομάδες Εργασίας είναι τα θεμελιώδη συλλογικά όργανα που, στη βάση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καθώς και των διακηρυγμένων στόχων της συλλογικότητας, μπορούν να αποφασίζουν σε ένα πρώτο επίπεδο λειτουργίας σχετικά με τα ζητήματα για τα οποία είναι εξουσιοδοτημένες. Είναι ανοιχτές, έχουν η κάθε μία τη δική της συνέλευση-συνάντηση, αναφέρονται στη Γενική Συνέλευση, αλλά και εισηγούνται τις προτάσεις τους σε αυτήν. Οι αποφάσεις των ομάδων δεν μπορούν να έρχονται σε αντίθεση με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, ούτε να τις αναιρούν.

Εκπροσώπηση

Σε αντίθεση με την «αντιπροσωπευτική δημοκρατία», όπου η αντιπροσώπευση γίνεται: σε κάθε κοινωνικό χώρο, σε μόνιμη βάση (για τη χρονική διάρκεια της αφηρημένης εντολής αντιπροσώπευσης), για κάθε θέμα, κατά τη συνείδηση του εκπροσώπου,

στην άμεση δημοκρατία η «εκπροσώπηση» γίνεται :

-σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό χώρο

-για μία χρονική στιγμή

-για ένα συγκεκριμένο θέμα, κατά την εκτέλεση μιας απόφασης της γενικής συνέλευσης. Κάθε πρόσωπο-μέλος της συλλογικότητας δεν είναι εκπρόσωπός της. Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν δημόσια τις απόψεις τους για το ΔΑΧ, όχι όμως ως εκπρόσωποι του ΔΑΧ. Οι εκπρόσωποι ορίζονται από τις συνελεύσεις και εναλλάσσονται.


 

Όλα τα παραπάνω συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν στη Συνέλευση της 9/1/2013.